Datum laatste wijziging: 1 augustus 2019

Privacy Verklaring

Stichting Wielerronde Ommen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Wielerronde Ommen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Wielerronde Ommen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van de Nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Wielerronde Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De inschrijving via het formulier ‘Meld je aan voor onze nieuwsberichten’ op de website;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Stichting Wielerronde Ommen de volgende persoonsgegevens:
  • E-mailadres.
   Uw persoonsgegevens worden door Stichting Wielerronde Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de periode totdat u zichzelf afmeldt.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden en Donateurs

Persoonsgegevens van Leden en Donateurs worden door Stichting Wielerronde Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan een deugdelijke Leden- en Financiële administratie.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:Lidmaatschap van Stichting Wielerronde Ommen en indien van toepassing inschrijving bij KNWU eo NTFU.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Stichting Wielerronde Ommen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam + overige voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Wielerronde Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is van Stichting Wielerronde Ommen en daarna alleen in het archief van de administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Bij uitschrijving geeft u aan welke gegevens bewaart mogen worden; historische sportprestaties, persoonsgegevens tbv het organiseren van reünie ed.

Google Analytics

Stichting Wielerronde Ommen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Wielerronde Ommen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De op die manier verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Stichting Wielerronde Ommen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Wielerronde Ommen heeft hier geen invloed op. Stichting Wielerronde Ommen heeft Google geen toestemming  gegeven om via Stichting Wielerronde Ommen verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verspreiden van het club magazine en verstreken hiervoor Naam en Adresgegevens;
  nb alle mailingen en Financiële administratie wordt intern verwerkt.
 • Inschrijving bij NTFU eo KNWU

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Media publicaties

Tijdens uw aanwezigheid bij evenementen en activiteiten van Stichting Wielerronde Ommen kan het voorkomen dat foto of video registraties gemaakt worden. U heeft het recht herkenbare publicatie van deze registraties te weigeren. Bij aanmelding via de website als lid van Stichting Wielerronde Ommen wordt u gevraagd de Privacy Verklaring en de Toestemmingsverklaring te lezen een akkoord te verklaren door middel van een vinkje op het Aanmeldformulier. Voor Jeugdleden jonger dan 16 jaar moet de Toestemmingsverklaring echt door aanmelder èn door de ouder/voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger ondertekend worden. Voor bestaande leden is een inventarisatie achteraf gedaan.

Het kan voorkomen dat soortgelijke registratie wordt gedaan door derden, die deze via (sociale) media delen. Dergelijke publicaties vallen niet onder de AVG-regeling van Stichting Wielerronde Ommen, de vereniging kan dit niet voorkomen en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
Binnen de EU: Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Wielerronde Ommen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Wielerronde Ommen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een Geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Stichting Wielerronde Ommen verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en dat betekent dat deze gegevens feitelijk bij Google worden opgeslagen. Deze gegevens verzamelt Stichting Wielerronde Ommen met behulp van een cookie, dat op uw computer geplaatst wordt en daar wordt bewaard. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens;

Stichting Wielerronde Ommen
t.a.v. Peter Schulting, secretaris
p/a Rosinckserve 21
7447 BE Hellendoorn

E-mail : info@rondevanommen.nl
KvK: 74364316

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner